Kodeks etyczny getruck

Wstęp.

Kodeks Etyczny firmy getruck.pl dotyczy najważniejszych zasad postępowania współwłaścicieli oraz pracowników firmy w ich codziennej pracy zawodowej. Rolą niniejszego kodeksu jest wspieranie i kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej firmy, szczególnie kultury pracy. Kodeks normuje także relacje wewnątrz firmy oraz pomiędzy firmą i jej interesariuszami w zakresie stosunków biznesowych, społecznych i szeroko rozumianej etyki zawodowej.
Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialna i jesteśmy świadomi znaczenia zasad społecznej odpowiedzialności (CSR – Corporate Social Responsibility) we współczesnych relacjach biznesowych - zasady określone w kodeksie mają również potwierdzać naszą odpowiedzialność.
Zasady kodeksowe dotyczą bez wyjątku każdej osoby zatrudnionej w getruck.pl bez względu na zajmowaną pozycję w firmowej hierarchii organizacyjnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem pracownicy powinni kierować się swoim wewnętrznym kodeksem moralnym. Naruszenie zasad zawartych w Kodeksie może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych.
Zdajemy sobie sprawę że wskazania i zapisy zawarte w Kodeksie etycznym nie wyczerpują wszystkich kwestii i problemów, które mogą się pojawiać w ramach codziennych obowiązków dlatego kodeks etyczny w spółce getruck.pl powinien być dokumentem żywym. Ważne jest, aby nowe propozycje zapisów, zmian lub rozszerzeń kodeksowych pozwalały kodeksowi stawać się narzędziem podnoszącym systematycznie kulturę organizacyjną firmy. Kodeks Etyczny powinien również reagować elastycznie na zmieniające się dynamicznie oczekiwania interesariuszy spółki.

Postanowienia ogólne

 1. Wszyscy pracownicy działają w zgodzie z interesem firmy i dbają o jej wizerunek i dobrą reputację.
 2. Wysokie kompetencje i uczciwość to cechy, na których opiera się nasza praca.
 3. Nasze usługi świadczymy profesjonalnie zgodnie z odpowiednimi standardami.
 4. Nie fałszujemy danych w sprawozdawczości.
 5. Z wartości rzeczowych i intelektualnych firmy jak i jej klientów korzystamy tylko zgodnie z prawem w zakresie, jakim jesteśmy do tego uprawnieni.
 6. Nie przystępujemy do przedsięwzięć biznesowych, które naruszają prawo.
 7. Nasza działalność gospodarcza nie może destruktywnie działać na środowisko naturalne.
 8. W miarę możliwości i kondycji firmy angażujmy się w akcje dobroczynne i charytatywne.
 9. Nie dopuszczamy do konfliktów wewnątrz jak i na zewnątrz firmy a w przypadku zaistnienia kwestii spornych dążymy do ich rozwiązania z poszanowaniem interesów każdej strony.


Relacje z otoczeniem

 1. Chronimy poufność danych naszych klientów.
 2. Dotrzymujemy obietnic i ustaleń w stosunku do klienta.
 3. Precyzyjnie określamy warunki i zakres współpracy nie stosujemy „drobnego druku” w umowach” i nie ukrywamy kosztów.
 4. Właściwie dopasowujemy ofertę do potrzeb klienta dbając o jego korzyści oraz komunikujemy się zrozumiałym dla klienta jezykiem.
 5. Szanujemy czas naszych klientów jak i współpracowników.
 6. Konkurujemy zgodnie z prawem i zasadami etyki.
 7. Uczciwie kalkulujemy i operujemy nasza ceną.
 8. Klientów traktujemy uprzejmie, uczciwie i z szacunkiem.
 9. W przypadku pojawiających się problemów, doradzamy klientowi i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.
 10. Rzetelnie informujemy klienta o odchyleniach w realizacji usług, w przypadku pojawiających się trudności i przeszkód nie zostawiamy klienta samego z problemem. 


Relacje wewnętrzne i pracownicy

 1. Wszyscy pracownicy są ważni dla firmy, nie ma mniej lub bardziej ważnych stanowisk.
 2. Dbamy o porządek i zasady BHP w miejscu naszej pracy.
 3. Wszelkie zobowiązania, świadczenia i wypłatę wynagrodzeń regulujemy terminowo.
 4. Udzielamy rad i pomocy innym, którzy nas o to poproszą.
 5. Staramy się zachować równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 6. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, mobbingu ani molestowania
 7. Prywatność pracownika objęta jest tajemnicą.
 8. Pracownik powinien mieć zapewniony rozwój, jeżeli ma to podnieść jego kwalifikacje i przynieść korzyści firmie.
 9. Każdy pracownik zobowiązany jest również do przestrzegania najwyższego poziomu kultury osobistej, prezentowania wysokich walorów etycznych i moralnych, schludności pielęgnacji, mając świadomość reprezentowania wizerunku przedsiębiorstwa.
 10. Nie nadużywamy własności firmy do użytku osobistego.
 11. W razie wątpliwości w sposobie interpretacji zasad określonych w kodeksie, czy pojawienia się nowych kwestii wymagających uregulowania, wspólnie określamy takie regulacje korzystajac z wiedzy i fachowości wszystkich pracowników firmy.