Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

Suma gwarancyjna OCPD

OCPD w ruchu krajowym

Przy ocenie, jaką sumę wybrać, należy rozsądnie ocenić wartość najdroższego ładunku, jaki spodziewamy się przewozić. Suma gwarancyjna nie powinna być od tej wartości niższa. Nie ma więc sensu kupować drogiej polisy, jeżeli przewozimy węgiel czy materiały budowlane. Warto się zabezpieczyć, jeżeli przewozimy elektronikę i inne wartościowe ładunki.
Przy większej ilości pojazdów należy wziąć pod uwagę wystąpienia w krótkim czasie kilku zdarzeń i sumę gwarancyjną odpowiednio zwiększyć.

OCPD w ruchu międzynarodowym

W ruchu międzynarodowym, oprócz wartości przewożonego ładunku, istotna jest jego waga oraz fakt wpisania wartości ładunku do listu przewozowego. 

Jeżeli wartość ładunku nie została wpisana do listu przewozowego to art. 23 Konwenci CMR określa górną granicą odpowiedzialności przewoźnika tak, że odszkodowanie nie może przekraczać 12,84 USD (9, 39 Euro) za kilogram brakującej wagi brutto. (wg kursów z dnia 29.01.2014 tj 1SDR = 1,541016575 USD i 1SDR= 1,12698375 EUR)
Przyjmując maksymalny ładunek 24 t to kwota, do której odpowiada przewoźnik wynosi 24.000 kg x 9,39 Euro = 225 307 Euro

Jeżeli więc nadawca nie wpisał do listu przewozowego wartości ładunku to w przypadku jego utraty przewoźnik odpowiada wyłącznie do obliczonej wyżej kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku utraty towaru przewoźnik odpowiada również za zapłatę cła i innych wydatków poniesionych w związku z przewozem towaru. Dlatego do obliczonej kwoty warto dodać kwotę, która te koszty pokryje.
Można więc przyjąć, że kwota 300 000 Euro byłaby wystarczająca. W przypadku przewozu towarów droższych, gdy nadawca wpisuje ich wartość do listu przewozowego można się doubezpieczyć i podnieść wartość sumy gwarancyjnej. Warto też pamiętać, że ograniczenie kwotowe nie obowiązuje, gdy szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa przewoźnika.
Jeżeli przewoźnik dysponuje większą ilością pojazdów to taka polisa może nie być dla niego wystarczająca ze względu na ryzyko wystąpienia kilku zdarzeń w zbliżonym czasie. Suma gwarancyjna pozwoli na wypłatę odszkodowania za 1 zdarzenie a pozostałe obciążą przewoźnika.

Przykłady

Przykład 1
Przewoźnik ma polisę OCP w ruchu międzynarodowym na sumę ubezpieczenia 300 000 Euro.
Przewozi towar o wadze 24 000 kg i o wartości 250 000 Euro.

Górna granica odpowiedzialności przewoźnika, zgodnie z art. 23.3 konwencji CMR, to:
24 000 kg x 8,33 SDR = 108 290 SDR tzn. 225 307 Euro.
Na terenie Rosji nastapiła szkoda całkowita, naliczone zostało cło za wwieziony towar w wysokości 80 000 Euro.
Odpowiedzialność przewoźnika wzrosła do kwoty 225 307 + 80 000 Euro = 305 307 Euro. Polisa pokryje koszty w wysokości 300 000 Euro, pozostałą kwotę zapłaci przewoźnik.

Przykład 2
Przewoźnik ma polisę OCP w ruchu międzynarodowym na sumę ubezpieczenia 300 000 Euro.
Przewozi towar o wadze 24 000 kg i o wartości 350 000 Euro.

Zleceniodawca – nadawca nie zadeklarował wartości w liście przewozowym CMR.
Górna granica odpowiedzialności przewoźnika, zgodnie z art. 23.3 konwencji CMR, to:
24 000 kg x 8,33 SDR = 108 290 SDR tzn. 225 307 Euro.
Nastapiła szkoda całkowita. Odpowiedzialność przewoźnika jest ogrniczona kwotą 225 307 Euro, która zostanie pokryta z polisy. Pozostała kwota jest stratą nadawcy.

 

>>>Informacje ogólne OCPD                                                             >>>Kalkulacja OCPD