Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

regulamin

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z )
 
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Getruck Sp. z o.o. z siedzibą: 75-017 Koszalin, ul. Andersa 22, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457300 , NIP 6692519022 , Regon 321358598.
2. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.
§ 2
1.      Regulamin określa:
a.      obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
b.      zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
c.       zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.      Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a.      adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
b.      system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
c.       środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
d.      Usługodawca, Agent – getruck. pl Kotliński-Sieniawski Spółka Jawna;
e.      Usługobiorca, Sprzedający – przedsiębiorca;
f.        Diler  – przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż pojazdów.
3.      Niniejszy regulamin jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie  usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 3
1.      Usługodawcadrogą elektroniczną świadczy dla przedsiębiorców usługi
a.      pośrednictwa sprzedaży pojazdów.
b.      pośrednictwa ubezpieczeniowego
2.      Szczegółowy opis usługi został umieszczony w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
 
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 4
1.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
a.      przeglądarka internetowa z włączona obsługą JavaScript i Cookies;
b.      połączenie z internetem
c.       posiadanie adresu e-mail
2.      Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści  Usługodawcama prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do Usług oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
3.      Warunkiem  korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego,  czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
 
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 5
1.      Usługobiorca zawiera Umowę z Usługodawcą przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz  poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza.
2.      Usługodawca  po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach serwisu  Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
3.      Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
4.      Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 
Reklamacje
§ 6
1.      Usługobiorca  ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2.      Reklamacje należy składać pod numerem telefonu 604 931 500, drogą mailową na adres reklamacja@getruck.pl, za pośrednictwem  formularza na stronie getruck.eu/kontakt lub pisemnie.
3.      Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
a.      Oznaczenie Usługobiorcy  (dane przedsiębiorcy);
b.      Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4.      Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Usługobiorcę pisemnie lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5.      Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 pkt a powyżej.
 
Odpowiedzialność
§ 7
1.      Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
3.      Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 
Polityka prywatności
§ 8
1.      Administratorem danych osobowych jest getruck.pl Kotliński-Sieniawski Spółka Jawna ul. Andersa 22, 75-017 Koszalin.
2.      Zbiór danych Usługobiorcy jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 019643/2012, nr księgi 123690.
3.      Dane osobowe są zbierane w celu realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.      Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody realizowanej telefonicznie w trakcie kontaktu pracownika Usługodawcy z klientem
5.      Podanie danych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę zgody, na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).
6.      Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania
7.      Zgodnie z treścią art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie
8.      Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy doświadczeń użytkownika dzięki możliwości "zapamiętania" go, albo na czas trwania jego wizyty lub częstotliwości jego wizyt na stronie. Użytkownik serwisu może w ustawieniach przeglądarki zablokować lub usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookie, z zastrzeżeniem, że może to spowodować utratę niektórych funkcji odwiedzanych stron internetowych.
9.      Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną.
 
Postanowienia końcowe
§ 9
1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.
2.      Właściwym do rozstrzygania wszelkich  sporów wynikających z niniejszego regulaminu i umów na jego podstawie zawartych  jest sąd powszechny  w Koszalinie właściwy dla siedziby  Usługodawcy.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – sprzedaż pojazdów
 
§ 1
Sprzedający zleca getruck.pl wykonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, należącego do Sprzedającego pojazdu, opisanego w formularzu „Zgłoszenie przedmiotu do sprzedaży” zwanego dalej Pojazdem.
 
§ 2 Zgłoszenie pojazdu do sprzedaży
1.      Sprzedający może zgłosić do sprzedaży dowolną liczbę pojazdów, dla każdego z nich wypełniając odrębny Formularz.
2.      Sprzedający zapewnia, że opisany w Formularzu Pojazd, stanowi jego własność/współwłasność a także oświadcza, że podane przez Niego dane są prawdziwe. 
3.      Sprzedający deklaruje, że treść zgłoszenia oraz zdjęcia zgodne są ze stanem faktycznym pojazdu.
4.      Po wysłaniu zgłoszenia Sprzedający otrzyma link i hasło umożliwiające edycję zgłoszenia.
5.      Sprzedający może zmieniać i uzupełniać dane pojazdu, za wyjątkiem marki i modelu.
6.      Zgłoszenie ważne jest przez 30 dni. Sprzedający może je przedłużać na kolejne okresy 30 dniowe.
7.      getruck.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji treści zgłoszenia oraz nie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
8.      Dane kontaktowe Sprzedającego mogą znajdować jedynie w polach do tego przeznaczonych. Niedopuszczalne jest umieszczanie danych kontaktowych w opisie pojazdu i na zdjęciach.
 
§ 3 Czynności getruck.pl
getruck.pl zobowiązuje się do podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umów sprzedaży Pojazdów, wyszukanym przez siebie nabywcom. Czynności getruck.pl w szczególności obejmować mogą:
1.      Ogłaszanie oferty w prasie, internecie, innych środkach przekazu;
2.      Przesyłanie ofert drogą mailową;
3.      Przedstawienie oferty bezpośrednio wybranym klientom;
4.      Przedstawienie oferty pośrednikom w obrocie pojazdami; 
Sprzedający wyraża zgodę na podjęcie przez getruck.pl czynności określonych powyżej i nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń.
 
§ 4 Wynagrodzenie dla getruck.pl
Z tytułu niniejszej umowy getruck.pl nie pobiera wynagrodzenia od Sprzedającego.
 
§ 5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
 
§ 1
1.      Agent tj. getruck.pl oświadcza, że:
a.      jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych
b.      działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń,
c.       Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udzielił mu  upoważnienia  do zawierania w jego imieniu umów ubezpieczenia oraz do dokonywania czynności agencyjnych w jego imieniu. Treść pełnomocnictwa można pobrać tutaj
d.      nie posiada  akcji ww. zakładu ubezpieczeń.
2.      Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w systemie informatycznym. Wniosek o udzielenie informacji z rejestru powinien być kierowany do tej Komisji i może być składany ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie.
 
§ 2
Ubezpieczający zleca Agentowi wykonanie czynności zmierzających do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego.
 
§ 3
1.      Na stronie Agenta getruck.eu/oclicencja dostępne są ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (które  można bezpłatnie pobrać w formie pliku pdf), umożliwiające  Ubezpieczającemu zapoznanie się z nimi i obliczenie parametrów (sumy ubezpieczenia i wysokości składki) ubezpieczenia OC.
2.      Ubezpieczający w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i otrzymania polisy potwierdzającej ten fakt, powinien:
a.      wypełnić wniosek z wykorzystaniem elektronicznego formularza dostępnego na stronie getruck.eu/oclicencja
b.      pobrać (wydrukować) wypełniony wniosek  ze strony,
c.       podpisać wypełniony wniosek,
d.      podpisany wniosek zeskanować i wysłać na adres ubezpieczenia@getruck.pll ub za pomocą strony getruck.eu/oclicencja
3.      Możliwe jest również pobranie ze strony getruck.eu/oclicencja niewypełnionego wniosku w formie pliku pdf lub Word. Taki wniosek po wypełnieniu również należy podpisać i wysłać na adres jw.
4.      Po otrzymaniu podpisanego wniosku Agent przesyła Ubezpieczającemu, na wskazany przez niego adres e-mail numer konta bankowego, na który należy wpłacić składkę a dowód jej zapłaty  przesłać Pośrednikowi.
5.      Po opłaceniu składki Agent przesyła Ubezpieczającemu skan polisy, na adres e-mailowy, a jej oryginał  na adres  przez niego wskazany.

Pobierz Regulamin w wersji pdf